Glosarijum

3D part modeling

3D projektovanje  mašinskih elemenata

700,000 standard parts and features

700 000 standardnih elemenata

Absolute coordinates

Koordinate tačke izražene u odnosu na apsolutnu konstrukcionu ravan (WCS)

Advanced

Napredno korišćenje, zadavanje, podešavanje

Advanced User Interface (AUI)

Sistem višeg nivoa za komunikaciju korisnika sa programom

Alias

Skraćenica za AutoCAD komandu

Ambient light

Svetlo za koje se ne može odrediti izvor, a osvetljava sve objekte ravnomerno

American National Standards Institute (ANSI)

Američki savezni zavod za standarde

American Standard Code for Information Interchange

Američki standardni kod za razmenu informacija

Angular dimension

Uglovna kota

Angular unit

Jedinice za uglove

Annotations

Napomena

Anonymous block

Neimenovani korisnički simbol koji nastaje, na primer, komandama za kotiranje itd.

Anti-aliasing

Postupak kojim se otklanja nazubljenost renderinga modela tako da sve linije  postaju  prividno glatke

Arhitecture, Engeneering & Construction

Arhitektura, inženjerstvo i konstrukcija

Arhitecture, Engeneering & Construction (AEC)

Arhitektura, inženjerstvo i konstrukcija

Arrowhead

Kotni marker

ARX

AutoCAD interfejs za programski jezik C++

Aspect ratio

Odnos  između širine i visine prikaza na ekranu

Assembly collision and interference detection

Otkrivanje interferencije i kolizije delova u sklopovima

Associative dimension

Asocijativna kota

Associative hatching

Asocijativna šrafura

Attach

Zakačiti, dodati

Attenuation

Prigušenost svetla

Attribute

Tekstualni podatak koji se pridružuje korisničkom simbolu

Attribute prompt

Pitanje koje se postavlja korisniku kod umetanja korisničkog simbola sa atributom

Attribute tag

Oznaka atributa

Attribute value

Default vrednost atributa

Audit

Pratiti promene, pregled baze crteža

AutoCAD Development System (ADS)

AutoCAD interfejs za programski jezik C

AutoCAD Modeling Extensions (AME)

Modul koji u AutoCAD okruženju omogućava konstruisanje i manipulaciju solidima

AutoCAD SQL Extensions (ASE)

Modul u okviru AutoCAD R14 za povezivanje sa spoljnim bazama podatak

Autodesk Device Interface (ADI)

Specifikacija za pisanje drajvera za Autodesk proizvode

Autodesk Mechanical Desktop (AMD)

Program koji u sebi sadrži AutoCAD i dodatke

AutoLISP

Jedan od programskih jezika koji se koristi u AutoCAD-u

Automated design organization

Automatizovano projektovanje organizacijom podataka

Automatic drawing view creation

Automatska izrada pogleda

B-spline curve

Kriva konstruisana pomoću kontrolnog poligona

Back face

Zadnja ravan

Background

Pozadina

Base point

Referentna tačka

Baseline dimension

Paralelna kota

Bezier curve

Bezijerova kriva

BIM interoperability

BIM međuoperativnost

Bitmap

Bitmap slika

Blip marks

Vizuelni markeri koji se prikazuju pri zadavanju tačke

Block

Korisnički simbol

Block definition

Definicija korisničkog simbola

BOM generation

Automatizovana izrada sastavnica

BOM migration

Generisanje sastavnica

Boolean operation

Bulove logičke operacije sa skupovima

Browser

Program kojim je moguće pregledati WEB dokumente

Building Information Modeling (BIM)

Digitalno predstavljanje fizičkih i funkcionalnih karakteristika objekta.

Byblock

Jedna od mogućih vrednosti za osobinu objekta Color ili linetype

Bylayer

Jedna od mogućih vrednosti za osobinu objekta Color ili linetype

Catalog/purchased/standard part library

Baza standardnih mašinskih elemenata

Check for manufacturability

Provera tehnologičnosti

Clipping planes

Presečna ravan

Cloud Computing

Računarstvo u oblaku (Računarstvo podržano Cloud tehnologijom)

Cloud Design

Projektovanje u oblaku (Projektovanje podražano Cloud tehnologijom)

Cluod Manufacturing

Proizvodnja u oblaku (Proizvodnja podržana Cloud tehnologijom)

Command line

Komandna linija

Composite model

Složeni objekt koji nastaje kombinovanjem jednostavnijih elemena (solida ili regiona) pomoću bulovih operacija

Computer Aided Design (CAD)

Računarom podržano projektovanje

Computer Aided Engineering (CAE)

Računarom podržano inženjerstvo

Computer Aided Manufacturing (CAM)

Računarom podržana proizvodnja

Computer Aided Process Planing (CAPP)

Računarom podržano projektovanje tehnoloških procesa

Computer Integrated Manufacturing (CIM)

Računarom integrisana proizvodnja

Computer Numerical Control (CNC)

Računarom numeričko upravljanje

Configurable data security

Podesiva sigurnost podataka

Construction plane

Konstrukciona ravan

Continued dimension

Redna kota

Control frame

Okvir

Coordinate filters

Filter za zadavanje koordinata u skladu sa položajem osa tekuće konstrukcione ravni 

Coplanar

Koji leži u istoj ravni

CPolygon

Metod za selekciju objekata kojim su izabrani svi objekti koji su unutar zadatog poligona ili ih ivice poligona presecaju

Crosshairs

Končanice

Cursor

Aktivna pozicija, pokazivač

Cursor menu

Padajući meni u prostoru za crtanje

Curve

Kriva

Customer Relationship Management (CRM)

Upravljanje odnosima sa klijentima

Data Managment (DM)

Upravljanje podacima

Default

Predložena vrednost koju AutoCAD predlaže kao argument u tekućoj komandi

Definition points (DEFPOINTS)

 Tačke definicije kota koje se automatski smeštaju  u layer defpoints 

Digital prototyping

Digitalni prototipovi

Digitizer

Grafička tabla koja se koristi kao ulazni uređaj za pokazivanje i zadavanje

Dimension style

Stil kotiranja

Dimension text

Kotni tekst

Dimension variables

Sistemska promenljiva za kotiranje

Direct distance entry

Metod za zadavanje koordinate tačke, kombinovanjem položaja lastiša i zadatog rastojanja u komandnoj liniji

Direct Interpretively Evaluated String Expression

Makro  jezik za kontrolu AutoCAD statusne linije i delimičnu kontrolu sistema menija

Direct Numerical Control (DNC)

Direktno numeričko upravljanje

Dongle

Hardverski ključ

Drawing

Crtež

Drawing Interchange Format (DXF)

Specifikacija ASCII ili binarnog formata za zapisivanje AutoCAD crteža

Drawing limits

Privremene granice crteža

Drawing WEB Format (DWF)

Vektorski format crteža za World Wide Web

DWG

Fajl format za AutoCAD crteže

Easy administration

Jednostavna administracija

Edge

Ivica

Elevation

Osobina objekta, definiše rastojanje objekta od tekuće konstrukcione ravni duž Y Z ose

Entity

Jedinstvena grafička celina, objekat

Environment variable

Promenljiva okruženja

Explode

Rastaviti

External reference (XREF)

Crtež umetnut komandom XREF u tekući crtež

Extrusion

Modelovanje krutog tela izvlačenjem profila duž Z ose tekuće konstrukcione ravni ili duž zadate putanje

Face

Površina

Familiar AutoCAD interface

Prepoznatljvo AutoCAD okruženje

Fence

Metod za selekciju objekata

File Transfer Protocol

Internet protokol za transfer fajlova između servera

Fill

Popunjavanje

Finite Element Analysis (FEA)

Metoda konačnih elemenata

Flexible license rights

Ekskluzivna licenca

Flexible Manufacturing System (FMS)

Fleksibilni proizvodni sistem

Floating viewports

Nevezani prozori

Folder

Direktorijum

Frame and weldment design

Rad se rešetkastim i zavarenim konstrukcijama

Freeze

Zaleđen

Front faces

Prednja ravan

Geographic Information Systems (GIS)

Geografski informacioni sistemi

Graphics Interchange Format (GIF)

Fajl  format za rasterske slike

Grid

Mreža pomoćnih tačaka koja se prikazuje na površini crteža i omogućava vizuelnu pomoć pri crtanju

Grip

Mali kvadrat koji se pojavljuje na selektovanom objektu

Handle

Jedinstveni naziv entiteta za sve crtačke seanse

Hatch

Šrafura

Hypertext Markup Language (HTML)

Programski jezik za izradu WEB dokumenata

Icon menu

Dialog prozor na kome su prikazane slike kojima je moguće izabrati komandu ili opciju

In-product data management

Alati za upravljanje podacima

Infer constraint integration

Geometrijsko i dimenziono ograničenje objekata

International Organization for Standardization (IS

Međunarodna organizacija za standarde

International standards support

Mogućnost rada po međunarodnim standardima

Island

Kontura unutar zatvorene konture čija se površina šrafira

Isolines

Linije kojima su predstavljene konture i izvodnice 3D solida

Isometric snap style

Izometrijski snap

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Fajl format za visokokvalitetno prikazivanje rasterske slike

Landscape

Slika objekta (drveće, biljke, ljudi) koju je moguće umetnuti u tekući crtež i na taj način poboljšati kvalitet renderinga

Large assembly design

Rad sa velikim sklopovima

Layer

Nivo, sloj na kome se objekti crtaju

Limits

Granice

Linetype

Tip linije

Link

Veza

Machinery generators and calculators

Unapred definisani mašinski delovi i mašinski proračuni

Manufacturing (MFG)

Proizvodnja

Material requirements planning

Planiranje proizvonje i upravljanje zalihama u proizvodnom procesu

Materials selection with environmental and cost im

Uticaj životne sredine i cene prilikom izbora materijala

Mechanical drafting annotation monitor

Proveravanje izdvajanja napomena u prostoru modela

Mirror

Kopiranje, preslikavanje objekta preko zadate ose

Mobile and online sharing of 3D designs

Mobilna i onlajn razmena 3D modela proizvoda

Mode

Radni režim

Model

Model

Model space

Prostor modela

Monitoring & Evaluation (M&E)

Monitoring i procena (evaluacija)

Named view

Imenovani pogled

Native support for DWG files

Izvorna DWG kompatibilnost

Native translators

Translatori

Numerical Control (NC)

Numeričko upravljanje

Object

Objekat, jedinstvena grafička celina

Object Snap modes

Režim zadavanja tačaka pogađanjem karakteristične tačke na objektu

Origin

Koordinatni početak

Ortho mode

Pomoćni režim za ortogonalno crtanje

Pan

Pomeranje prikaza crteža bez promene faktora uvećanja / umanjenja

Paper space

Prostor papira

Photorealistic rendering

Rendering modela

Pick button

Taster za izbor, pokazivanje, najčešće levi taster na mišu

Pixel

Tačka ekrana

Plan view

Pogled upravan na tekuću konstrukcionu ravan 

Plastic parts design

Projektovanje proizvoda od plastike

Point

Tačka

Point cloud tools

Alati podržani cloud tehnologijom

Polar array

Kopiranje objekata po kružnom nizu

Polygon window

Metod za selektovanje objekata poligonom od n stranica

Polyline

Složena linija koja se sastoji od pravolinijskih i lučnih segmenata

PostScrit

Programski jezik za opis stranice

Power dimension in-place editor

Mogućnost istovremenog selektovanja i promene više kota kao da se radi o jednoj koti

Powerful drafting tools

Alati za crtanje

Product Data Managment (PDM)

Upravljanje tehničkom dokumentacijom

Product Lifecycle Managment (PLM)
Upravljanje životnim vekom proizvoda
Professional drafting and documentation tools

Izrada i upravljanje tehničkom dokumentacijom

Prompt

Pitanje korisniku

Prototype drawing

Prototip crteža sa unapred podešenim radnim parametrima

Pulldown menu

Padajući meni

Rapid Prototyping

Brza izrada prototipa

Rapid Tooling

Brza izrada alata

Real-time design visualization

Vrhunska vizuelizacija 

Redraw

Brzo osvežavanje prikaza ekrana bez pregledanja AutoCAD baze podataka

Regenerate

Osvežavanje prikaza pri kome se čita AutoCAD baza podataka a zatim preračunava na ekranske koordinate i prikazuje na ekranu

Region

Površina u ravni

Relative coordinates

Koordinate zadate priraštajima duž X i Y ose u odnosu na položaj poslednje zadate tačke

Reusable mechanical drawing detailing tools

Dodatni alati za crtanje mašinskih sklopova

Rubber-band line

Lastiš koji se pojavljuje pri zadavanju tačaka

Rules-based design/automation

Projektovanje kroz definisane inženjerske parametre

Screen Menu

Ekranski meni

Script file

Fajl sa nastavkom SCR u koju korisnik upisuje AutoCAD komande

Scroll bar

Klizač za pomeranje prikaza crteža horizontalno ili vertikalno

Selection set

Skup odabranih objekata

Selection window

Metod za selektovanje objekata

Slide

Slika AutoCAD ekrana zapisana u fajlu sa ekstenzijom SLD

Slide library

Biblioteka slajdova zapisana u fajlu sa ekstenzijom SLB

Smart mechanical engineering dimensions

Dimenzionisanje pomoću skraćenih dialog prozora

Snap angle

Ugao pod kojim kursor skače

Snap mode

Režim skoka kursora

Snap resolution

Korak skoka kursora

Subscription (for an additional free)

Pretplata (uz doplatu)

Support for international drafting standards

Podrška za međunarodne standarde u tehničkoj dokumentaciji

System variable

Sistemska promenljiva

Technical support

Tehnička podrška

Template drawing

Prototip crtež

Temporary files

Privremeni crtež

Text style

Tekstualni stil

Thaw

Odleđen

Thickness

Visina objekta duž Z ose tekuće konstrukcione ravni

Tiled viewports

Vezani prozori u prostoru modela

TILEMODE

Sistemska promenljiva kojom se kontroliše tekući prostor i izgled prozora

Tools for review and markup of DWG™, DWF™, and PDF

Alati za pregled i označavanje fajlova u  DWG™, DWF™, i PDF formatu

Tracking

Režim zadavanja koordinata

Transmission Control Protocol

Fajl transfer metod koji se koristi na Internetu

 

Transparent command

Providna komanda koja se izvršava za vreme trajanja druge komande

UCS icon

Ikona korisničke konstrukcione ravni

Upgrades

Nadogradnja

User Coordinate System ( UCS )

Korisnička kontrukciona ravan

Vector

Vektor

Vendor

Proizvođač

Vertex

Teme

Vertex

Teme

View

Pogled

Viewpoint

Tačka pogleda

Viewport

Vezani, nevezani prozor 

Viewport configuration

Konfiguracija prozora

Wireframe model

Žičani model kojim se model prikazuje na ekranu

World Coordinate System (WCS)

Apsolutna konstrukciona ravan

Wpolygon

Metoda za selekciju u kojoj se biraju svi elementi koji se celom svojom veličinom nalaze u zadatom poligonu

Zoom

Ekranska  operacija koja omogućava promenu prikaza i položaj elemenata crteža na ekranu

© 2020 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.