CIVIL 3D

Autodesk BIM rešenje u niskogradnji

CIVIL 3D

Autodesk BIM rešenje u niskogradnji
Uz pomoć programa Civil 3D kreira se usklađen model projekta bogat podacima koji omogućava izvršavanje analiza u najranijim fazama projektovanja: bolju vizuelizaciju i simulaciju realnog izgleda, veoma precizno izvođenje performansi, prateće dokumentacije kao i proračun troškova utrošenog materijala.

CIVIL 3D - OSNOVNE KARAKTERISTIKE

POVRŠI I REMODELIRANJE TERENA

Programom Civil 3D mogu se generisati površi od osnovnih geodetskih podataka, tačaka, ali i drugih CAD entiteta iz crteža, DEM fajlova, izohipsi… Prikaz površina može biti pomoću izohipsi ili trouglova. Mogu se izvršavati analize nagiba ili elevacije površi. Generisane površi koriste se kao podloge za kreiranje inteligentnih objekata koji su u dinamičkom odnosu između sebe.

OBLAK TAČAKA

Kreiranje oblaka tačaka u programu Civil 3D moguće je uz pomoć LIDAR tehnologije. Vizuelizacija oblaka tačaka može biti na osnovu raznih kriterijuma; stilizovan prikaz tačaka baziran na LAS klasifikaciji, RGB, elevaciji i intenzitetu. Uz pomoć postojećih podataka moguće je generisanje površi, remodeliranje terena, digitalizacija objekata izvedenog stanja…

VIZUELIZACIJA

Vizuealizacija omogućava svim zainteresovanim stranama bolji uvid u projekat pre njegove realizacije, alternativna rešenja projekta, uticaj projekta na zajednicu i okruženje. Vizuealizaciju je moguće dalje razvijati u Autodesk® 3ds Max® Design-u i Autodesk® Navisworks®-u, i steći bolji uvid u to kako će projekat izgledati, kako će se ponašati jednom kad se izgradi i kako se organizovati po fazama izvođenja.

INFRASTRUKTURA

Uz pomoć alata baziranog na parametarskim ograničenjima vrši se projektovanje sistema otpadnih voda, kanalizacije, vodovoda. Prekid ili spajanje postojeće mreže infrastrukture ili vršenje izmena na objektima mreže vrši se uz pomoć grafičkih ili parameterskih podataka. Moguća je i provera sučeljavanja  elemenata na mreži. 

TRASIRANJE

Posle generisanja površi, portebno je definisati trasu i podužni profil da bi se izmodelovao koridor. Pored trasiranja saobraćajnica poštujući lokalne standarde, moguće je i trasiranje železničkih pruga.

MODELOVANJE RASKRSNICE

Modelovanje raskrsnice realizuje se kombinacijom horizontalne i vertikalne geometrije, prilagodljivim parametarski definisanim komponentama poprečnih preseka i dinamičkim 3D modelom saobraćajnica. Program sadrži biblioteku predefinisanih elemenata raskrsnice u rasponu od jednostavnih kao što su kolovozne trake, trotoari, kanali za drenažu, do kompleksnih elemenata poprečnog preseka

PRORAČUN ZEMLJANIH RADOVA

Civil 3D omogućava veoma brz proračun kubature zemljišta između postojećih i projektovanih površina, standardnim ili složenim metodama proračuna. Moguće je detektovanje stacionaža duž saobraćajnice gde je količina useka i nasipa u balansu, odnosno količine materijala koji je potrebno bilo otpremiti na identifikovane deponije ili preuzeti sa obližnjih pozajmišta.

PARCELACIJA

Program omogućava generisanje parcela konvertovanjem postojećih AutoCAD® entiteta ili automatizovanim procesom uz pomoć veoma fleksibilnih alata. Izmena izvršena na jednoj parceli automatski se odražava i na susedne parcele. 

VEZA SA PROGRAMOM 3DS MAX

VEZA SA PROGRAMOM AUTODESK REVIT

VEZA SA PROGRAMOM INFRAWORKS

VEZA SA PROGRAMOM AUTODESK STORM AND SANITARY ANALYSIS

UPIT

KURS

TEHNIČKA PODRŠKA

BESPLATNE INFORMACIJE

KORISNE ADRESE

DODACI

© 2023 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.