TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Šta je BIM, šta je BIM skala?

 

Ovim terminom smo „bombardovani“ sa svih strana, i kao objašnjenje često nudimo objašnjenje koje smo čuli ili pročitali.

Ovde to nije slučaj (ili se zavaravam).

 

Prvo B.I.M. da rastavimo na činioce i definišemo značenje svakog od njih.

 

B = Buliding (objekat, konstrukcija, građevina, izgradnja, izrada, stvaranje, konstruisanje...)

   1. Fizički objekat

   2. Proces spajanja nezavisnih delova u celinu

   Prvu prepreku predstavljaju dve različite definicije pojma building.  Pitanje je Koji od ovih termina odgovara pojmu u akronimu? Odgovor će biti razjašnjen nakon analize ostalih termina.

 

 I = Information 

   1. Skup podataka u nekom kontekstu

   2. Odgovor na neko pitanje

   Mogu biti: geometrijske, fizičke, numeričke i sl.

 

M = Modeling 

   1. Izrada pojednostavljenog prikaz (reprezentacije) sistema zadržavajući bitne aspekte

   Neki od tipovi modela su: konceptualni, fizički, naučni, skalarni, matematički, ekonomski, statistički...

   2. Projektovanje 

 

Može se reći da je:

BIM (Building Information Modeling) = Izrada Informacionog Modela (Projektovanje Objekta Informacija) 

 

Uopšteno govoreći, u toku projektovanja učesnici razmenjuju podatke i informacije kako bi iterativnim postupkom došli do što boljeg rešenja.

Kvalitet usvojenog rešenja, kao i resursi potrebni da se do istog dođe, zavise od raznih faktora, pa i od kvaliteta informacija.

 

Kvalitet informacija zavisi od:

1. Relevantnosti

2. Tačnosti

3. Pouzdanosti

4. Dostupnosti

5. Jasnoće

6. Kompletnosti

 

Kao rezultat potrebe za poboljšanjem kvaliteta razmene informacija, pojavila se ideja o centralizaciji i međusobnoj povezanosti podataka.

 

Kao mera kvaliteta informacija, formirana je BIM skala:

 

Nivo 0: klasičan pristup projektovanju CAD alatima. Crteži, tablele i sl. su međusobno nezavisni elementi 

Nivo 1: 2D/3D, standardi imenovanja, definisane dužnosti i obaveze učesnika i sl. Crteži, tabele i sl. su međusobno povezani elementi 

Nivo 2: centralizacija informacija i dostupnost svim učesnicima u projektu.

Nivo 3: uz prethodno, upravljanje objektom i sistemima u toku životnog veka objekta.

 

Jednostavno rečeno BIM skala je način klasifikacije procesa projektovanja i strukture informacija. Bez podatka o nivou, termin BIM gubi smisao. 

U većini slučajeva, kad se kaže kaže BIM, ustvari se misli na BIM nivo1 i nivo2.

 

Dakle, projekat je privremen poduhvat preduzet sa ciljem stvaranja jedinstvenog proizvoda. Čini ga skup informacija koji opisuju objekat. 

BIM je proces izrade modela, a način na koji su nastale informacije, njihova dostupnost ostalim učesnicima, kao i način na koji mogu biti iskorišćene, opisuje BIM skala.