+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Revit Extensions

Ovaj dodatak sadrži alate koji služe da ubrzaju proces ucrtavanja i obeležavanja elemenata.

 

1. Preferences:

Ovde definisana podešavanja i baze podataka će uticati na Extensions alate za modelovanje konstrukcije i generisanje armature.

Odabir baza podataka:

1.1 Profili,

1.2 Zavrtenjevi i ankeri, 

1.3 Materijali,

1.4 Armaturne šipke.

 

2. Modeling

2.1 Frame Generator

Generisanje ramovske 3D-konstrukcije. Može se definisati n-brodna hala proizvoljnog rastera. 

Dimenzije objekta, kao i profili elemenata koji ga čine (stubovi, krovna rigla ili rešetka, rožnjače, zidni i krovni spregovi u oba pravca, kalkanski ramovi) su dostupni za definisanje kroz ovu komandu.

2.2 Grids Generator

Definisanje osa i nivoa, i elemenata: stubova, greda, zidova i temelja samaca.

2.3 Rafter Framing

Automatsko ucrtavanje rogova drvene krovne konstrukcije prema zadatim pravilima.

2.4 Roof Trusses

Krovna rešetka u drvenoj izradi - dvovodni krov.

2.5 Wood Framing Walls

Automatizovano ucrtavanje drvenih vertikalnih i horizontalnih elemenata pregradnih zidova.

  

3. Reinforcement

Deo namenjen parametarskom definisanju tipa, oblika i rasporeda armature. Jednostavan korisnički interfejs omogućava brzo i precizno defnisanje armature.

3.1 Automatic Reinforcement Generation - Generisanje armature u elementima prema definisanim šablonima. Ovi šabloni mogu da se sačuvaju u .rxd formatu, i učitaju po potrebi.

Alatom za armiranje su obuhvaćeni sledeći elementi:

3.2 Beams (Grede)

3.3 Columns (Stubovi)

3.4 Continuous Footings (Temeljne trake)

3.5 Interference of reinforcing bars (Kontrola kolizija armature)

3.6 Prapets (Parapeti)

3.7 Pile Caps (Naglavna greda/ploča)

3.8 Piles (Šipovi)

3.9 Retaining Walls (Potporni zid)

3.10 Slab Corners (Uglovi ploče)

3.11 Slab Openings (Otvori u ploči)

3.12 Spreed Footing (Temeljne trake)

3.13 Wall Corners (Ugao zidova)

3.14 Walls (Zidovi)

 

4. Tools

4.1 Compare Models - Ovaj alat omogućava poređenje 2 Modela (otvorena fajla). Rezultat koji daje je izveštaj u kome su kategorisane razlike dva fajla. Pomoću raznih filtera moguće je izveštaj podesiti tako da prikaže samo elemente koji zadovoljavaju kriterijume za tip poređenja (Jednak, Različit, Nepostojeći). 

4.2 Element Positioning - Prema zadatim pravilima, kao što su geometrijski položaj elementa, tip, materijal, usvojena armatura i sl, automatski se generiše i upisuje vrednost u polje Mark. 

 

Dodatak mogu preuzeti klijenti sa pretplatom, korišćenjem Autodesk naloga preko Auodesk Desktop aplikacije ili kroz web browser.

 

Korisni video snimci: Video1, Video2