+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

REVIT - ekstenzija za prefabrikovane AB elemente

Ovaj dodatak sadrži alate za unos i obeležavanje armature, kao i generisanje CAM fajlova prefabrikovanih AB elemenata.  Dodatak je dostupan na Autodesk App store.

Na osnovu predefinisanih podešavanja funkcioniše proces automatskog segmentisanja elemenata, postavljanja spojnih sredstava i elemenata za podizanje. Ovi elementi su Revit familije i shodno tome mogu se izmeniti prema potrebama korisnika. Unos armature je automatizovan i moguće je definisati razne šeme (rasporede) armiranja.  Porces generisanja radioničkih crteža je automatizovan. Crtež se generiše za svaki prefabrikovani element sa svim relevantnim pogledima, kotama, oznakama i specifikacijama, prema prethodno definisanom stilu (Drawing Style). Vredno pomena je da se crteži za sve elemente mogu generisati odjednom koristeći ovu funkciju. Naravno sve promene u modelu se odražavaju i na crtežima tako da su isti uvek ažurirani i aktuelni.

Generisanje CAM fajlova se postiže aktiviranjem komande koja je za to namenjena. Podržani su Unitechnik (V5.2 i V6.0) kao i PXML (V1.3). 

Ovaj dodatak je uglavnom prikladan za tipične objekte visokogradnje, koji se sastoje od prefabrikovanih zidova i ploča, sa visokim stepenom automatizacije proizvodnje. Dodatkom su trenutno obuhvaćeni elementi tipa: Solid Walls, Solid Slabs, Hollow Core Slabs. Korisna adresa.