TeamCAD ima idealna rešenja za „Forma Ideale“

Studija slučaja

TeamCAD ima idealna rešenja za Forma Ideale

 

Klijentov izazov

Naš dugogodišnji klijent kompanija Forma Ideale nam se obratila sa željom da im pomognemo da pojednostave i ubrzaju procese rada, ali i organizuju dokumentaciju.

Njihovi projektanti su dosta vremena trošili na popunjavanje neophodnih atributa za modelovane proizvode, pravilno imenovanje i sračunavanje potrebnih veličina. Pravljenje tabela je pomagalo, ali su se u njih podaci unosili ručno.

Prepoznavši TeamCAD kao pouzdanog partnera koji može da shvati njihov problem, a zatim da ga adekvatno i reši, Forma Ideale nam je dala jasan projektni zadatak: „Izvršiti automatizaciju procesa modelovanja“.

 

Ciljevi projekta

TeamCAD je kao zacrtane ciljeve imao kreiranje aplikacije i implementaciju rešenja koja će kompaniji Forma Ideale omogućiti automatizaciju i pojednostavljivanja procesa rada koji se tiču dizajniranja elemenata, njihovog imenovanja i preciznog izračunavanja, kao i obezbeđivanje pedantne organizacije, bolje saradnje i brže, lakše i tačnije izrade tehničke dokumentacije.

 

Rešenje

 

1. Autodesk Inventor

Prvi razgovori i prezentacije uključili su i pravljenje panela od oplemenjene iverice koji ima više kantovanih ivica. Uvidevši moć dodataka za proširenje funkcionalnosti programa Autodesk Inventor, aplikacija je prerasla okvire projektnog zadatka i postala univerzalna alatka za izradu panela od oplemenjene iverice, MDF-a, HDF, stakla, radnih ploča, i to sa samo nekoliko klikova mišem.

 

Predstavljamo vam nekoliko njenih mogućnosti koje su značajno poboljšale procese rada:

 •  Popunjavanje, izračunavanje, kontrola

Na osnovu podataka iz baze dezena i materijala, aplikacija samostalno jedinstvenim podacima popunjava preko 50 polja sa atributima i vrši izračunavanja utroška materijala i lepka, što onemogućava greške.

 

Oslanjajući se na algoritam rada samih projektanata, interfejs ne dozvoljava tehnološke greške kao npr. kantovanje staklenog panela.

Bitna karakteristika aplikacije je da se podatak unosi samo jednom i posle toga se prenosi iz programa u program. Recimo, polje „Dužina elementa“ se popuni jedanput i taj podatak postaje deo atributa koji na kraju završava u centralnoj bazi podataka.

 • Generisanje šifri

Da bi se obezbedila dobra organizovanost i preglednost, obezbeđena je komanda za generisanje NAV šifri koja jednim klikom automatski dodeljuju šifre panelima, podsklopovima i elementima. One mogu da se preslažu i menjaju naknadno, kada celokupan proizvod uđe u serijsku proizvodnju.

 • Laka zamena dezena

Komanda „Kopiraj u novi dezen“ omogućava da se trenutni dezen postojećeg proizvoda jednostavno zameni sa novoizabranim. Materijali koji se mogu izmeniti bivaju označeni, a pojedini elementi sklopa mogu se isključe iz zamene dezena.

 • Dodavanje lepka

 Pojedini podsklopovi i paketi sadrže i vezivne materijale – silikon ili lepak – koji se dodaju kao virtualne komponente. Ovaj proces je automatizovan komandom „Dodaj lepak“ čime program od korisnika traži da unese podatke na osnovu kojih se može izračunati upotreba lepka. 

 

 

Pored preračunavanja količine, program generiše i neophodne parametre da bi se lepak mogao prikazati u sastavnici. U slučaju da se dodaje lepak u paket, tada program nudi gabaritne dimenzije paketa, te korisnik samo treba da ih prihvati, ako su tačne.

 • Označavanje 

Komanda „Dodaj oznake kant trake“ služi da na crtež panela doda obeleživače sa strelicama na one strene panela gde se nalaze kant trake. Ovako obeležen crtež pomaže rukovaocu na mašini da brže sagleda gde se koja traka nalazi i kako treba pravilno orjentisati panel. Takođe se na crtež postavlja i strelica koja obeležava pravac prostiranja teksture.

Kruna celog posla za koji je TeamCAD bio angažovan je izrada tehničke dokumentacije koja je neophodna proizvodnji kako bi se ideje projektanata lakše pretočile u opipljiv proizvod. Na osnovu postojećih crteža koje je koristila kompanija Forma Ideale, TeamCAD je prilagodio sastavnice proizvoda tako da se svi atributi koje je aplikacija popunila prikažu i na crtežima u onom obimu koji je kompanija Forma Ideale propisala.

 

 2. Autodesk Vault

Autodesk Vault je rešenje za centralizovano upravljanje podacima i neophodno za uspešan timski rad. To je pouzdan alat koji omogućava brzo i sigurno izvršavanje zadataka koji su od ključne važnosti za kompaniju kao što je Forma Ideale.

Vault pruža efikasno upravljanje podacima, atributima fajlova, statusima i kategorijama, ali i generiše izveštaje i sastavnice koje se učitavaju u ERP.

Vault kao centralna baza podataka za upravljanje dokumentacijom sprečiće slučajno ili namerno menjanje i brisanje fajlova. Paziti da više korisnika istovremeno ne vrše izmene na nekom sklopu, čime se obezbeđuje da postoji samo jedna aktuelna verzija. Jednostavnim odjavljivanjem i prijavljivanjem datoteka na Vault, korisnici lako prate urađene izmene kroz revizije.

Ranije su projektanti Forma Ideale koristili rastući numerički niz za imenovanje proizvoda i strogo se moralo voditi računa o unikatnosti naziva jer bi dodeljivanje istog broja nepovratno pregazilo već urađeni sklop iz nekog drugog projekta. Sa integracijom Inventor aplikacije i programa Vault, više ne moraju da brinu o dodeljivanju naziva fajlovima već mogu rasterećeno da se posvete dizajnu i funkcionalnosti proizvoda koje kreiraju. 

 

Neke od mogućnosti softvera Autodesk Vault koje smo implementirali u kompaniji Forma Ideale:

 • Kategorije

Da bismo omogućili pravilno upravljanje podacima, Autodesk Vault smo podesili tako da po zadatim kriterijumima fajlovima automatski dodeljuje odgovarajuće kategorije, a svaka kategorija ima atribute koji joj pripadaju. Atributi se uglavnom upisuju automatski u toku projektovanja, upotrebom opisanog dodatka koji smo razvili za Inventor.

 

 

 • Životni ciklusi

Prema kategorijama se definišu i životni ciklusi fajlova, što određuje trenutni status fajla, kao i prava pristupa. Na primer, korisnici u grupi „Proizvodnja“ vide samo crteže koji imaju status „Završen“. Na taj način se izbegava izrada proizvoda na bazi nedovršene dokumentacije ili crteža koji je vraćen na doradu, čime se štedi na materijalu i vremenu.

 

 

Fajl koji ima status „Završen“ ne može niko da menja, a samo mala grupa korisnika (glavni inženjer, vođa projekta…) ima pravo da ga vrati u neku od faza u kojoj je omogućena izmena fajla, gde će Vault automatski dodeliti i novu oznaku revizije.

 • Istorija fajlova i revizije

Program pamti istoriju fajlova i za svaki je moguće videti kad je nastao, ko ga je kreirao i ko ga je izmenio. Može se pozvati bilo koja verzija fajla.

 

 

 • Biblioteke i baze standardnih elemenata

Okove i sve standardne komponente koje se ne nalaze u Autodesk Inventor bazi standardnih komponenti čuvaju se u zajedničkoj centralnoj biblioteci, dok smo elemente koji imaju velike kombinacije dimenzija (na primer stiropor za pakovanje) dodali u standardnu bazu elemenata, gde se njihovo generisanje vrši na osnovu tabela sa veličinama koje se mogu dopuniti.

 

 • Integracija sa dosadašnjim načinom rada

Da ne bi remetili dosadašnji način rada, neka od rešenja smo prilagodili i uvezali sa programima Vault i Inventor. Na primer, Excel fajl koji je korišćen za proračun dimenzija kartona je integrisan u Vault, odakle se sve ključne informacije kao virtuelna komponenta ubacuju u Inventor.

 • Izveštaji, sastavnice, povezivanje sa ERP-om

Na osnovu kompletnog modela, prema unapred definisanim šablonima, moguće je generisati sastavnice proizvoda, kutija, kesica, paketa… Svi podaci se automatski preuzimaju iz sklopa proizvoda.

Upotrebom opcije „Item management“, sastavnicama je moguće dodati i elemente koji ne postoje fizički u sklopu modela (npr. selotejp traka kojom se zatvara kutija proizvoda). Takve kompletne sastavnice se mogu odštampati ili izvesti u ERP prema unapred definisanim šemama mapiranih polja.

 

Ivan Zorklija, rukovodilac službe za projektovanje pločastog nameštaja kompanije Forma Ideale, kaže da zahvaljujući ovim rešenjima dobijaju uštede u vremenu projektovanja, smanjene zastoje u proizvodnji zbog netačnih sastavnica u ERP-u i neažurne tehničke dokumentacije. 

  

Dodatne implementirane mogućnosti

Pored navedenog, implementacijom softvera Autodesk Vault u kompaniju Forma Ideale, omogućeno je i:

 • Nametanje naziva fajlova kroz definisane šablone,
 • Automatsko izvršavanje operacija nad fajlovima upotrebom Job Server-a,
 • Automatsko generisanje PDF fajlova na bazi dokumentacije,
 • Generisanje izveštaja koji prikazuju statuse fajlova, koliko fajlova čeka na pregled, količinu dokumentacije koju je određeni korisnik kreirao u definisanom vremenskom periodu,
 • Pristup dokumentaciji preko web klijenta – nisu potrebne dodatne licence, svaki klijent koji ima svoje korisničko ime i lozinku može da pristupi podacima (za koja ima pravo pristupa), preuzme, pregleda ili odštampa dokumentaciju. Opcija izuzetno korisna za učesnike u proizvodnji.

 

„Smanjeno je potrebno vreme za izradu i distribuciju tehničke dokumentacije, smanjen je broj grešaka zbog ručnog unosa podataka, direktna veza između projektovanog 3D modela proizvoda i sastavnice proizvoda u ERP/ trebovanja repromaterijala. Korisnici tehničke dokumentacije u proizvodnji uvek imaju ažurnu verziju dokumentacije. Olakšana je kontrola i odobravanje tehničke dokumentacije. Smanjeno je vreme za pretragu podataka. Dobili smo velike mogućnosti za generisanje raznoraznih izveštaja iz Vault-a“, kaže Zorklija.

 

Poslovni ishod

Forma Ideale je svoje postojeće programe pisane za iLogic prilagodila tako da su ostali funkcionalni i pri upotrebi naših dodataka, što nas je posebno obradovalo, jer sa našim rešenjem kompanija Forma Ideale nije morala da napravi kompromis i da odmerava šta je sa novom implementacijom dobila, a šta izgubila.

Zorklija kaže da TeamCAD i Autodesk rešenja definitivno unapređuju poslovanje i otvaraju mogućnosti za nove poslovne prilike.

„Implementacijom programa Autodesk Vault dobili smo bitno kvalitetnije procese razvoja novih proizvoda (proces od idejne dizajnerske skice do gotovog proizvoda) i proces izmena na proizvodima (imamo kompletnu istoriju izmena na jednom mestu uz sigurnost da je ažurna verzija proizvoda aktuelna). Naročito u procesu projektovanja proizvoda, dobili smo komforniji rad za projektante - rad u jednom okruženju, bez dodatnih aplikacija, tabela i slično.“

„Takođe, imamo olakšan rad i komunikaciju između svih sektora koji su uključeni u neki projekat (Razvoj, Projektovanje, Operativna priprema, Nabavka, Proizvodnja, Kontrola kvaliteta)“.

 

Zaključak

Rešenjem koje smo razvili i implementacijom programa, kompanija Forma Ideale je značajno ubrzala projektovanje i upravljanje dokumentacijom, dok je generisanje sastavnica i preuzimanje podataka potpuno automatizovala. Ovakvim pristupom inženjeri svoju energiju mogu potpuno da usmere na kreativne procese, dok upravljanje dokumentacijom, brige oko verzija i revizija, upisivanje podataka, kao i popunjavanje sastavnica sa tačnim spiskom elemenata i količinama, preuzima naš dodatak i Autodesk Vault.

Saradnju sa kompanijom TeamCAD iz kompanije Forma Ideale ocenjuju kao izuzetno pozitivnu.

„Kada smo zajedno krenuli u ovaj projekat nismo mogli do kraja da naslutimo koliko je rešenje kompleksno. Uložen trud, energija i strpljenje i na kraju utrošeno vreme, koje je višestruko veće od prvobitno planiranog, govori o složenosti rešenja. TeamCAD je razvio jedinstven dodatak za Inventor prilagođen projektovanju proizvoda iz drvne industrije.

 

Kratak pregled projekta

Datum isporuke: 07.06.2022.

Trajanje projekta: Tokom 2021. i 2022. godine

Autodesk rešenja:

 • Inventor
 • Vault

Pružene usluge:

 • Automatizacija pojedinih procesa,
 • Kreiranje aplikacije koja omogućava brže i lakše modelovanje,
 • Osmišljen sistem za lakše imenovanje i šifrovanje proizvoda,
 • Eliminisanje grešaka koje se prave tokom popunjavanja, izračunavanja, izmena,
 • Stvaranje jednostavnijeg sistema organizacije,
 • Integracija novih rešenja u dosadašnji način rada,
 • Pravljenje biblioteke i baze elemenata.

 

Ukoliko i vas zanima implementacija programa Autodesk Vault i Autodesk Inventor, možete nas kontaktirati putem telefona 011 301 50 43 ili kontakt forme.

 

 

 

 

 

 


© 2023 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.