BIM IMPLEMENTACIJA

BIM IMPLEMENTACIJA

BIM

BIM (Building Information Modeling) u prevodu Modeliranje Informacija o Zgradama predstavlja pristup (metodologiju) u izradi projekata. 

Glavna karakteristika BIM pristupa je neposredan uvid u informacije koje sa sobom nosi BIM model. Kako bi BIM model bio prikladan za specifičnu namenu, pravovremeno je potrebno definisati procese i zahteve.

"Tehnička dokumentacija za objekte preko 10.000 m2 bruto razvijene građevinske površine obavezno se izrađuje u BIM tehnologiji počev od 1. januara 2028. godine."
Zakon o planiranju i izgradnji

TeamCAD, sa gotovo dve decenije iskustva, usavršio je metodologiju implementacije BIM tehnologije za naše klijente.

Svaku implementaciju prilagođavamo individualno, osiguravajući da učesnici ne dožive negativna iskustva ili otpor prema ovoj tehnologiji. Istovremeno, postoje ključni koraci neophodni za uspešnu pripremu: implementacija BIM softvera i unapređenje sistema za upravljanje dokumentacijom.

TeamCAD BIM tim se sastoji od 10 inženjera različitih struka raspoređenih u tri tima: Revit, Autodesk Construction Cloud i Vault.

Iskustva klijenata i partnera

Blog

BIM kontrolna lista

Autor teksta:Tara Badnjar

Kontrola kvaliteta je sastavni deo BIM procesa koji obuhvata identifikaciju nedoslednosti i potencijalnih problema u 3D...

Namena BIM - Revit modela

Autor teksta:Aleksandra Bajin

Namena BIM-a odnosi se na specifične ciljeve koji se postižu korišćenjem BIM alata u različitim fazama životnog ciklusa...

Konvencija imenovanja u BIM-u

Autor teksta:Bojan Uskoković

Tokom izrade projekta i njegove tehničke dokumentacije vrlo važan faktor nam je postavljanje dokumenata na pravo mesto i...

EIR - Exchange Information Requirements (Zahtevi za razmenu informacija)

Autor teksta:Tara Badnjar

Naziv „Zahtevi za razmenu informacija” ili EIR – Exchange Information Requirements, podrazumeva jedan od neophodnih doku...

BEP - BIM Execution Plan (BIM Plan Izvršenja)

Autor teksta:Aleksandra Bajin

BIM Execution Plan (BEP) - BIM Plan Izvršenja je osnovni dokument u kojem se definiše BIM strategija, tok i procesi koji...

Kako izgraditi kulturu kontinuiranog učenja i inovacija u vezi sa BIM-om unutar organizacija

Autor teksta:Bojan Uskoković

Primena BIM tehnologije obuhvata multidisciplinarne elemente unutar arhitekture i građevinarstva, koji su međusobno veza...

Saveti za učenje i razvoj veština u BIM-u

Autor teksta:Aleksa Mandić

Opšte prisutna BIM euforija koja vlada usled velikog broja benefita njegove primene, o kojima smo govorili u ranijim tek...

Analiza postojećih procesa u jednoj organizaciji

Autor teksta:Stevan Savić

Uvođenje Building Information Modeling (BIM) tehnologija predstavlja revolucionarni korak u upravljanju građevinskim pro...

Vodič kroz korake za BIM implementaciju i izbor odgovarajućeg softvera

Autor teksta:Aleksandra Bajin

Implementacija BIM metodologije nije proces koji može da se desi preko noći. Zahteva vreme, posvećenost, angažovanost vi...

Kako BIM može pomoći u efikasnijem planiranju i izgradnji

Autor teksta:Aleksa Mandić

Building Information Modeling (BIM), ili modelovanje informacija o zgradama, kao proces implementiran u određeni radni...

Diskusija o dugoročnim prednostima BIM-a za održivost i održavanje objekata

Autor teksta:Bojan Uskoković

Nakon finalizacije svih radova i početka upotrebe, objekat počinje uslovno rečeno da „stari’’. Ova činjenica nam iziskuj...

BIM i digitalizacija u okviru Zakona o planiranju i izgradnji

Autor teksta:Tara Badnjar

Uključivanje BIM-a u građevinsku industriju zahteva temeljnu analizu pravnih i ugovornih okvira. Rešavanje pitanja vlasn...

Saveti za odabir odgovarajućeg BIM softvera i alata u skladu sa potrebama biroa

Autor teksta:Vladan Đurić

Implementacija BIM procesa u poslovanje kompanije svakako predstavlja veliki korak i sa sobom nosi mnogo izazova. Jedan...

ENGLESKO-SRPSKI BIM REČNIK

Autor teksta:Tara Badnjar

U dobu digitalne transformacije, primena BIM rešenja postaje sve češća praksa u građevinskoj industriji. Međutim, za srp...

Nacionalna BIM standardizacija

Autor teksta:Aleksandra Bajin

Prvi nacionalni standardi iz oblasti BIM-a objavljeni su 2017. godine. Danas postoji oko 20 usvojenih i objavljenih među...

Pregled međunarodnih BIM standarda

Autor teksta:Tara Badnjar

Građevinska industrija, naročito u javnom sektoru, suočava se sa nekim opšte prepoznatim problemima kao što su nizak niv...

Koncept digitalnih blizanaca u BIM procesu rada

Autor teksta:Vuk Vukanić

U savremenom inženjerskom svetu, koncept digitalnih blizanaca (Digital Twins) postaje sve značajniji u kontekstu Buildin...

BIP (BIM Implementation Plan) - Strategija za uvođenje BIM tehnologije

Autor teksta:Mila Putić

BIM (Building Information Modeling) implementacija u kompanijama koje se bave projektovanjem, izgradnjom i održavanjem g...

Unapređenje kolaborativnog rada uz BIM alate i metode 

Autor teksta:Tara Badnjar

Zašto nam je potrebna BIM kolaboracija? Koje su to prepreke s kojima se suočava projekat isporučen na tradicionalni nači...

Kako BIM podstiče saradnju unutar timova i između različitih učesnika u građevinskom projektu

Autor teksta:Aleksa Mandić

Pojava i upotreba BIM tehnologije presudno su uticale na razvojni put građevinske industrije, jednostavno govoreći, njen...

Šta nije BIM?

Autor teksta:Mila Putić

Uvođenjem BIM tehnologije u arhitektonsku i građevinsku industriju, pojavljuje se pojava „BIM pranja“, slična prethodnom...

Kako BIM omogućava bolju saradnju između inženjera, arhitekata i ostalih učesnika u projektu

Autor teksta:Vuk Vukanić

Možemo reći da je BIM nastao kao odgovor na mnoge probleme koje se javljaju tokom projektovanja i izvođenja sa ciljem da...

Nove veštine i znanja potrebna za efikasno korišćenje BIM-a

Autor teksta:Vuk Vukanić

Efikasno korišćenje Building Information Modeling (BIM) tehnologije podrazumeva integrisan pristup projektovanju, izgrad...

Kako BIM utiče na tradicionalne uloge i radne procese u građevinarstvu?

Autor teksta:Bojan Uskoković

Proces projektovanja u građevinskoj industriji se dramatično promenio u poslednjih nekoliko decenija. Kada se osvrnemo n...

Pregled koristi koje BIM donosi pojedincima i organizacijama u građevinskoj industriji 

Autor teksta:Aleksa Mandić

BIM (Building Information Modeling) predstavlja novu paradigmu u građevinskoj industriji, pristup koji omogućava digital...

Razjašnjenje osnovnih termina i koncepata u BIM-u 

Autor teksta:Tara Badnjar

BIM (Building Information Modeling) predstavlja kolaborativni proces koji integriše informacije o projektu i omogućava s...

Uvod u BIM, šta je BIM i zašto je važan 

Autor teksta:Aleksandra Bajin

Verovatno ste do sada čuli više različitih mišljenja šta je to BIM. Jedno od najčešćih objašnjenja je da je BIM u stvari...

Šta nam donosi uvođenje zakona o BIM tehnologiji? 

Autor teksta:Hristina Antić

Kao što je krajem prošle godine najavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, od 1. januara...

« »

TeamCAD konsultantski tim

Aleksa Mandić - TeamCAD

Aleksa
Mandić

Aleksandra Bajin - TeamCAD

Aleksandra
Bajin

Aleksandra Ćetojević - TeamCAD

Aleksandra
Ćetojević

Bojan Cenić - TeamCAD

Bojan
Cenić

Bojan Uskoković - TeamCAD

Bojan
Uskoković

Kristina Stojšin - TeamCAD

Kristina
Stojšin

Nedeljko Šovljanski - TeamCAD

Nedeljko
Šovljanski

Tara Badnjar - TeamCAD

Tara
Badnjar

Vladimir Guteša - TeamCAD

Vladimir
Guteša

Vuk Vukanić - TeamCAD

Vuk
Vukanić

BIM implementacija

Implementacija BIM rešenja omogućava unapređenje procesa projektovanja u svim fazama prelaskom sa 2D AutoCAD platforme na 3D BIM tehnologiju na bazi Autodesk Revit rešenja čime se ostvaruje veća konkurentnost, produktivnost i bolji kvalitet usluga. Alati za projektovanje su značajna investicija za svaku firmu.

Bez obzira na veličinu kompanije povratak uloženih sredstava je najznačajnija potreba svake kompanije. Bez jasne strategije za prelazak na BIM tehnologiju lako se može desiti da korisnici ostanu na starim 2D tehnikama i korišćenju softvera sa kojim su do tada radili.
Image

TeamCAD metodologija podrazumeva

Implementacija Building Information Modeling (BIM) sistema uključuje niz koraka kako bi se omogućilo efikasno korišćenje ove tehnologije u građevinskom projektovanju, izgradnji i upravljanju objektima. Evo nekoliko glavnih koraka:



FAZA INICIRANJA

1. Analiza potreba i strategija:

 • Identifikacija ciljeva i potreba organizacije.
 • Razumevanje prednosti koje BIM može pružiti.
 • Razvoj strategije implementacije.

2. Odabir BIM softvera:

 • Analiza različitih BIM softverskih rešenja.
 • Odabir softvera koji najbolje odgovara potrebama organizacije.

3. Implementacija softvera (Ukoliko je potrebno):

 • Instalacija i konfiguracija BIM softvera.


FAZA EDUKACIJE (REVIT Implementacija)

4. Obuka i edukacija: (Kursevi kao PRVA aktivna faza implementacije)

 • Obezbeđivanje obuke za zaposlene kako bi stekli osnovna znanja o BIM-u.
 • Specifična obuka za korišćenje BIM softvera.

5. Izrada template fajlova (Predradnja pilot projekta):

 • Izrada fajlova prema postojećim standardima firme

6. Pilot projekat (Kursevi kao DRUGA aktivna faza implementacije):

 • Sprovođenje pilot projekta sa ograničenom grupom zaposlenih.
 • Evaluacija rezultata i identifikacija potencijalnih poboljšanja.


FAZA RAZVOJA I PRIMENE

7. Razvoj standarda i procedura:

 • Definisanje standarda za korišćenje BIM-a u organizaciji.
 • Postavljanje procedura za rad sa BIM-om.

8. Proširenje implementacije:

 • Postepeno proširivanje upotrebe BIM-a na sve projekte.
 • Praćenje performansi i prilagođavanje procesa prema potrebama.
 • Integracija BIM softvera sa postojećim alatima i sistemima

9. Kontinuirano usavršavanje:

 • Praćenje novih tehnologija i trendova u vezi sa BIM-om.
 • Ažuriranje standarda i procedura prema najboljim praksama.

10. Upravljanje podacima:

 • Upravljanje podacima oslanjanjem na Cloud tehnologije
 • Upravljanje podacima oslanjanjem na lokalne resurse klijenta
 • Upravljanje podacima kombinovanjem lokalnih resursa i Cloud tehnologije

11. Saradnja između timova:

 • Promocija saradnje između različitih disciplina u građevinskom projektu.
 • Korišćenje BIM-a za poboljšanje komunikacije između učesnika u projektu.

12. Održavanje i podrška:

 • Pružanje podrške zaposlenima tokom svakodnevnog korišćenja BIM-a.
 • Redovno održavanje softvera i sistema.

Implementacija BIM-a zahteva angažovanje svih članova organizacije i promenu radnih navika kako bi se maksimalno iskoristile prednosti ove tehnologije. Ovi koraci mogu varirati u zavisnosti od specifičnosti organizacije i projektnih zahteva.


Ukoliko ste zainteresovani za BIM implementaciju u vašoj kompaniji molimo vas da nas kontaktirate na e-mail: officе@teamcad.rs ili telefon 011 301 5043

Image

Bitne faze BIM implementacije

(mogu se implementirati i zasebno)

TeamCAD Revit implementacija


Revit implementacija

EDUKACIJA | REVIT | TEMPLATE | KONSALTING

Implementacija programa Autodesk Revit se odnosi na uvođenje programa Autodesk Revit u proces rada firme. To obično podrazumeva prelazak sa 2D AutoCAD platforme na 3D BIM tehnologiju.

Prelaskom na Autodesk Revit se postiže veća konkurentnost, produktivnost i bolji kvalitet usluga. TeamCAD je povučen iskustvom i praksom u ovoj oblasti, napravio tri paketa Revit implementacija koje su osmišljene tako da odgovaraju različitim potrebama firmi.

Paketi su namenjeni manjim firmama ili kompanijama koje žele da Revit implementiraju po fazama. Prilagođeni su grupama do 5 polaznika iste struke.

Kroz obuku, TeamCAD templejt i konsalting korisnici će biti u mogućnosti da završe svoj prvi idejni projekat u programu Autodesk Revit.

Uslov za kreiranje ponude je da TeamCAD inženjeri u dogovoru sa klijentom odaberu pilot projekat. Klijent je u obavezi da kompletnu dokumentaciju dostavi pre početka obuka.

Paketi se razlikuju po rokovima predviđenim za implementaciju, veličini i vrsti projekata.

TeamCAD BASIC PAKET Revit implementacije

 • Obuka - 24 školska časa
 • TeamCAD template sa 8 sati dorade
 • Ne uključuje radionicu
 • Priprema i rešavanje kompleksnih problema - 10 sati
 • Izrada dokumenata - 8 sati
 • Konsalting / pilot projekat - 16 sati

TeamCAD STANDARD PAKET Revit implementacije

 • Obuka - 24 školska časa
 • TeamCAD template sa 18 sati dorade
 • Ne uključuje radionicu
 • Priprema i rešavanje kompleksnih problema - 10 sati
 • Izrada dokumenata - 8 sati
 • Konsalting / pilot projekat - 24 sata

TeamCAD PREMIUM PAKET Revit implementacije

 • Obuka - 24 školska časa
 • TeamCAD template sa 18 sati dorade
 • Radionica - 2 x 4 školska časa
 • Priprema i rešavanje kompleksnih problema - 10 sati
 • Izrada dokumenata - 8 sati
 • Konsalting / pilot projekat - 48 sati

Za detaljni opis svih paketa posetite stranu TeamCAD Revit implementacija.


Ukoliko ste zainteresovani za Revit implementaciju u vašoj kompaniji molimo vas da nas kontaktirate na e-mail: office@teamcad.rs ili telefon 011 301 5043

TeamCAD Revit implementacija


Vault implementacija

EDUKACIJA | VAULT | SOFTVER | RADNI PROCESI

Autodek Vault omogućava centralizovano upravljanje tehničkom dokumentacijom, gde se korisnik oslanja na lokalne resurse, koji predstavljaju lokalni server i mrežna infrastruktura.

Koristite Autodesk Vault da biste poboljšali saradnju i pojednostavili radne tokove u inženjerskim, proizvodnim i proširenim timovima. Korist od implementacije je, između ostalog, ušteda vremena, smanjivanje troškova i grešaka, povećanje obima posla...

Centralizirano upravljanje fajlovima: Autodesk Vault omogućava centralizovano čuvanje Revit projekata i povezanih fajlova. Na taj način se olakšava pristup projektima i deljenje fajlova između članovima tima, smanjujući rizik od gubitka podataka ili preklapanja verzija.

Kontrola verzija: Vault pruža praćenje verzija fajlova i kontrolu promena. To je ključno za osiguravanje doslednosti i integriteta projekata. Kontrola verzija omogućava korisnicima da se vrate na prethodne verzije fajlova, ako je potrebno.

Upravljanje pristupom: Vault omogućava upravljanje pristupa fajlovima na nivou korisnika ili tima. To osigurava da samo ovlašćeni korisnici imaju pristup određenim delovima projekta, čime se štiti sadržaj.

Integracija s Revitom: Vault alati su integrisani u Revit, što olakšava upravljanje projektima. Korisnici mogu pretraživati, pregledati i povezivati se s Vaultom iz Revita.

Praćenje promena: Vault omogućava praćenje promena unutar Revit projekata, uključujući promene na nivou elementa. To olakšava praćenje napretka projekta i identifikaciju specifičnih promena koje su napravljene.

Upravljanje Revit familijama: Autodesk Vault omogućava organizovanje, čuvanje i upravljanje Revit familijama. Korisnici mogu jednostavno pretraživati i pristupati različitim familijama unutar Vaulta, čime se olakšava njihovo pronalaženje i ponovna upotreba u različitim projektima.

Doslednost i standardizacija: Vault pomaže u održavanju doslednosti i standardizacije Revit familija unutar projekata i između projekata. Osigurava da se koriste isti standardi i parametri prilikom kreiranja i korišćenja familija, što doprinosi kvalitetu projekata.

Automatsko štampanje: Integracija između Vaulta i Revita omogućava automatsko štampanje dokumentacije. Korisnici mogu postaviti šablone za štampanje unutar Vaulta i automatski generisati crteže ili druge dokumente iz Revit projekata, čime se štedi vreme i smanjuje mogućnost greške.

Prilagođeni radni tokovi: Vault omogućava korisnicima da definišu prilagođene radne tokove za štampanje i distribuciju dokumenata, povećavajući fleksibilnost u postavljanju procesa odobravanja i distribucije dokumenata prema potrebama specifičnog projekta ili tima.

Sinhronizacija podataka: Automatska sinhronizacija podataka između Revita i Vaulta osigurava doslednost između lokalnih radnih kopija i centralizovanih podataka.

Backup i oporavak podataka: Vault omogućava sigurnosno kopiranje i oporavak podataka, čime se osigurava da važni podaci ne budu izgubljeni.

Implementacija softvera Autodesk Vault, odvija se u nekoliko faza i ukupno traje 115 radnih sati.

Posetite stranu Vault implementacija za detaljan opis svih faza procesa.


Ukoliko ste zainteresovani za Vault implementaciju u vašoj kompaniji molimo vas da nas kontaktirate na e-mail: office@teamcad.rs ili telefon 011 301 5043

TeamCAD Revit implementacija

Autodesk Construction Cloud implementacija

EDUKACIJA | CLOUD | SOFTVER | KOLABORACIJA

Cloud proizvodi koji vam omogućavaju da lakše rešavate izazove tokom građevinskih projekata, u okviru jednostavnog korisničkog interfejsa. Autodesk Docs omogućava efikasno upravljanje dokumentima, stvarajući centralno mesto za skladištenje i deljenje informacija. S druge strane, Autodesk BIM Collaborate unapređuje timsku saradnju, omogućavajući realno vreme pristupa projektima i izmenama. Autodesk BIM Collaborate Pro predstavlja naredni korak, pružajući napredne alate za koordinaciju, komunikaciju i upravljanje projektima.

Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate i Autodesk BIM Collaborate Pro predstavljaju moćan trio alata koji transformišu način rada i olakšavaju implementaciju bez potrebe za dodatnim referencama.

Ove inovacije su ključne za modernizaciju radnih procesa u različitim industrijama. Koristeći ova rešenja, organizacije mogu optimizovati produktivnost, poboljšati transparentnost i ubrzati donošenje odluka. Fleksibilnost i prilagodljivost ovih alata omogućavaju lako usklađivanje sa specifičnim potrebama projekta.

Autodesk pristup obećava ne samo tehničku izvrsnost, već i intuitivan korisnički doživljaj. Ovi alati postavljaju visoke standarde za efikasno upravljanje projektima, unapređujući saradnju timova i ubrzavajući put ka uspehu u dinamičnom poslovnom okruženju. Integracijom Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate i Autodesk BIM Collaborate Pro, organizacije se pozicioniraju za brže, efikasnije i modernije poslovanje.

Posetite stranu Autodesk Construction Cloud za informacija o ovim programima.

Paketi Autodesk Construction Cloud implementacije

Autodesk Docs implementacija

 • Definisanje potreba i zahteva korisnika
  • Aktiviranje servisa
  • Setup naloga
  • Dodavanje korisnika na nalog
  • Setup projekta
  • Dodavanje korisnika na projekat
  • Struktura foldera
  • Imenovanje dokumenata ISO 19650
  • Kontrola pristupa
  • Procedure za approval
  • Distribucija informacija o publikovanju dokumenata
  • Oznake i projektna pitanja (issues)
  • Izveštaji
  • Project Template
 • Konfiguracija
 • Obuka
  • Obuka account administratora
  • Obuka administratora projekta
  • Obuka korisnika

BIM Collaborate implementacija

 • Definisanje potreba i zahteva korisnika
  • Aktiviranje servisa
  • Setup naloga
  • Dodavanje korisnika na nalog
  • Setup projekta
  • Dodavanje korisnika na projekat
  • Struktura foldera
  • Imenovanje dokumenata ISO 19650
  • Kontrola pristupa
  • Procedure za approval
  • Distribucija informacija o publikovanju dokumenata
  • Oznake i projektna pitanja (issues)
  • Izveštaji
  • Project Template
  • Kreiranje timova
  • Kreiranje Coordination Spaces
 • Konfiguracija
 • Obuka
  • Obuka account administratora
  • Obuka administratora projekta
  • Obuka korisnika

BIM Collaborate Pro implementacija

 • Definisanje potreba i zahteva korisnika
  • Aktiviranje servisa
  • Setup naloga
  • Dodavanje korisnika na nalog
  • Setup projekta
  • Dodavanje korisnika na projekat
  • Struktura foldera
  • Imenovanje dokumenata ISO 19650
  • Kontrola pristupa
  • Procedure za approval
  • Distribucija informacija o publikovanju dokumenata
  • Oznake i projektna pitanja (issues)
  • Izveštaji
  • Project Template
  • Kreiranje timova
  • Kreiranje Coordination Spaces
  • Worksharing
 • Konfiguracija
 • Obuka
  • Obuka account administratora
  • Obuka administratora projekta
  • Obuka korisnika

Ukoliko ste zainteresovani za Autodesk Construction Cloud implementaciju u vašoj kompaniji molimo vas da nas kontaktirate na e-mail: officе@teamcad.rs ili telefon 011 301 5043

BIM

Reference

TeamCAD reference za BIM implementaciju / logotipi klijenata
BIM

Vesti

BIM kontrolna lista

BIM kontrolna lista

Kontrola kvaliteta je sastavni deo BIM procesa koji obuhvata identifikaciju nedoslednosti i potencijalnih problema u 3D...

Namena BIM - Revit modela

Namena BIM - Revit modela

Namena BIM-a odnosi se na specifične ciljeve koji se postižu korišćenjem BIM alata u različitim fazama životnog ciklusa...

Konvencija imenovanja u BIM-u

Konvencija imenovanja u BIM-u

Tokom izrade projekta i njegove tehničke dokumentacije vrlo važan faktor nam je postavljanje dokumenata na pravo mesto i...

EIR - Exchange Information Requirements (Zahtevi za razmenu informacija)

EIR - Exchange Information Requirements (Zahtevi za razmenu informacija)

Naziv „Zahtevi za razmenu informacija” ili EIR – Exchange Information Requirements, podrazumeva jedan od neophodnih doku...

BEP - BIM Execution Plan (BIM Plan Izvršenja)

BEP - BIM Execution Plan (BIM Plan Izvršenja)

BIM Execution Plan (BEP) - BIM Plan Izvršenja je osnovni dokument u kojem se definiše BIM strategija, tok i procesi koji...

UPIT

KURS

TEHNIČKA PODRŠKA

BESPLATNE INFORMACIJE

KORISNE ADRESE

DODACI

© 2024 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.