TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

Raster Design

AutoCAD Raster Design je vodeći program na AutoCAD platformi za generisanje, izmene i analizu rasterskih podloga. Rasteri se mogu jednostavno čistiti od suvišnog sadržaja, rotirati, isecati, spajati. Konverzija iz jednog formata zapisa u drugi, brisanje ili dodavanje sadržaja rastera, omogućava prilagođavanje imidža individualnim potrebama korisnika. 

Transformacijom i organizacijom papirne dokumentacije i kreiranjem inteligentnih crteža sa integrisanim rasterskim podlogama, prezentuju se planovi punih informacija. AutoCAD Raster Design omogućava pripremu rastera za hibridne crteže, unapređujći komunikaciju zainteresovanih strana i razumljivost projektantskih namera.

  • Povećajte vrednost rasterskih podloga
  • Otklanjanje deformacija usled vitoperenja hartije ili skeniranja
  • Automatska i poluautomatska digitalizacija
  • OCR Automatsko prepoznavanje teksta
  • Tematski prikaz DEM fajlova
  • Rad sa multispektralnim imdžima
  • Georeferenciranje rastera

Oblast primene: GIS, niskogradnja, geodezija, komunalne delatnosti, urbanističko planiranje…